contacts

Address: 1g/36 Zavodskaya St., Rubezhnoe Lugansk region, Ukraine, 93001
E-mail: info@zaryachem.com
Tel./Fax: +380 6453 95085, +380 6453 71244

       
Alexander I. Chernetsov
General Director
chernetsov@zaryachem.com
+380 6453 95085
Alexander A. Kravchenko
Executive Director
kravchenko_aa@zaryachem.com
+380 6453 95001
Galina V. Belousova
Director of Finance
bgv@zaryachem.com
+380 6453 95205
Anatoliy V. Savchenko
Technical Director
savchenko@zaryachem.com
+380 6453 95004
Vladislav V. Rubashko
Director of Development
rvv@zaryachem.com
+380 6453 95016
Maryna V. Dolgih
Director of Quality
dolgih@zaryachem.com
+380 6453 95006
Nikolay V. Trazanov
Commercial Director
trazanov_nv@zaryachem.com
+380 6453 95035
Olga N. Glushen'
HR Director
ong@zaryachem.com
+380 6453 95003
Sergey L. Efimov
Director for Production
koi@zaryachem.com
+380 6453 95002
Evgeny V. Mamets
Chief Technologist
mev@zaryachem.com
+380 6453 95012
Aleksey V. Shatokhin
Head of Procurement Department
shatohin@zaryachem.com
+380 6453 95174
Dmitriy A. Lunyakin
Head of Sales Department
lda@zaryachem.com
+380504209759
Galina A. Sych
Head of Marketing and Advertising
sga@zaryachem.com
+380 6453 95472

feed back

Research and Production Enterprise "Zarya" Ltd
1G/36 Zavodskaya St., Rubezhnoe Lugansk region, Ukraine, 93001
Phone: +380 6453 95085
E-mail: info@zaryachem.com

 

 

iso